62% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường được cắt giảm

Trên cơ sở rà soát, đề xuất của bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6%) trong lĩnh vực này.

Ngày 5/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của 11 nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong Nghị định này, Chính phủ đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực TN&MT), trong đó bãi bỏ 77 điều kiện, sửa đổi 25 điều kiện, đồng thời bãi bỏ, đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính có liên quan.

Đầu tư - 62% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường được cắt giảm

Chính phủ vừa cắt giảm 62,6% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (ảnh minh họa)

Trước đó, tại Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phải cắt giảm tối thiểu 50% điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát và đề xuất Chính phủ ban hành 01 nghị định để sửa đổi 11 nghị định có liên quan. Bằng việc Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP, bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức hoàn thành vượt chỉ tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ (vượt 12,6%).

Điểm đáng chú ý là Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, như vậy hơn 62% điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực TN&MT chính thức được cắt giảm kể từ ngày 5/10/2018.

Chi tiết cắt giảm điều kiện đầu tư linh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường:

- Lĩnh vực đất đai: 17 điều kiện (bãi bỏ 08 điều kiện, sửa đổi 09 điều kiện).

- Lĩnh vực môi trường: 48 điều kiện (bãi bỏ 43 điều kiện; sửa đổi 05 điều kiện), bãi bỏ 08 thủ tục hành chính.

- Lĩnh vực khoáng sản: 07  điều kiện (bãi bỏ 05 điều kiện; sửa đổi 02 điều kiện.

- Lĩnh vực tài nguyên nước: 28 điều kiện (bãi bỏ 21 điều kiện; sửa đổi 07 điều kiện), bãi bỏ 01 thủ tục hành chính.

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn: sửa đổi 01 điều kiện

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: sửa đổi 01 điều kiện

Cắt giảm hơn 50% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Trước đó, ngày 14/8, Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng đã ký ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư này đã sửa đổi, bãi bỏ một số các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của 03 Thông tư thuộc lĩnh vực môi trường (liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất), biến đổi khí hậu (liên quan đến xuất, nhập khẩu các chất HCFC) và thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.

Như vậy, bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức bãi bỏ 51,3% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực TN&MT, đồng thời bãi bỏ và đơn giản hóa 10/10 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Thông tư này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018.

Bên cạnh cắt giảm danh mục hàng hóa, thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành, bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành 06 quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, tạo điều kiện cho việc nhập khẩu, thông quan các hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Để ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT, Chính phủ và bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi 14 văn bản quy phạm pháp luật (11 nghị định và 03 thông tư) có liên quan để chính thức pháp lý hóa các cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực TN&MT.

M.Minh